Zakładanie plantacja Oxytree

Plantacja Oxytree

Założenie plantacji drzew Oxytree jest wyjątkową propozycją dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji poprzez zrównoważony i przejrzysty program rozwoju. Dzięki temu osiągają nie tylko korzyści w kategoriach biznesowych, ale również społecznych i ekologicznych.

1. Zakładanie plantacji Oxytree
Inwestor posiadający grunty o odpowiedniej powierzchni i Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. podpisują Umowę Dostawy i długoterminową Umowę Współpracy. Umowa Dostawy określa terminy i warunki dostawy oraz ceny sadzonek. Umowa Dostawy
zawiera również zapisy dotyczące gwarancji związanych z uszkodzonym produktem, wymianą sadzonek, opóźnieniem dostawy. W Umowie zapisane są także cena odkupu drewna oraz  kryteria, jakie drewno musi spełniać, aby Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. je odkupiło. Opcja  odkupu jest zobowiązaniem OSP i przywilejem inwestora, który zawsze będzie miał możliwość
sprzedaży drewna na wolnym rynku lub wykorzystać je na własne potrzeby. Umowa będzie ważna przez cztery okresy zbioru. Oprócz średniego rocznego zwrotu w wysokości prawie 20%, inwestycja w Oxytree daje również inne wymierne korzyści. Sadzenie drzew  doskonale wpisuje się w program społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz posiada  wysoką wartość PR-ową, pozytywnie wpływając na wizerunek inwestora. Ponadto, inwestor  poprawia swój odbiór społeczny, stając się pożądanym partnerem biznesowym.
Zakładanie plantacji rozpoczyna się od przygotowania gleby. Jest to kluczowy etap stanowiący  bazę dla uzyskania maksymalnego tempa wzrostu Oxytree. Równolegle z przygotowaniem gleby  instaluje się podstawową infrastrukturę, w skład której wchodzą studnie, ogrodzenia,  nawadnianie i systemy bezpieczeństwa. Po odpowiednim przygotowaniu gleby należy  przeprowadzić proces sadzenia. Pracę należy wykonać ręcznie, ponieważ maszyny mogłyby łatwo  uszkodzić miękkie łodygi sadzonek.

2. Pielęgnacja
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że roczny przyrost Oxytree – nawet na obszarach o  niższych opadach – przekracza 0,125 m 3 . Wieloletnie badania potwierdzają także, że dzięki  właściwościom tego gatunku, drzewo rośnie coraz szybciej po każdej kolejnej wycince.  Przez pierwsze trzy lata od posadzenia Oxytree wymaga szczególnej opieki, co pozwoli
wykorzystać maksymalny potencjał jego wzrostu. W tym okresie drzewa muszą być podlewane, a teren wokół nich dosyć często odchwaszczany. Po pierwszym okresie wegetacji, około kwietnia,  konieczne jest wykonanie przycinki Oxytree i ścięcia go nieco nad ziemią, aby stymulować  szybszy wzrost. Po trzecim roku drzewa nie wymagają już tak intensywnej opieki.

3. Zbiór
Ze względu na wyjątkowe tempo wzrostu Oxytree, pod koniec pierwszego roku od posadzenia  osiągają około 2-4 metry wysokości i średnicę pnia do 6-8 cm. Po sześciu latach, gdy drzewa  urosną na wysokość ok. 15-20 m, ze średnicą pnia przekraczającą 25 cm i wydajnością 0,5 m 3  drewna z jednego drzewa, odbywa się pierwsza ścinka.  Unikalną cechą Oxytree jest to, że po ścięciu odrasta ono z pnia w taki sposób, że do końca  drugiego roku od ścięcia, poprzedni pniak nie będzie już widoczny. Od drugiego cyklu wzrostu,  Oxytree rośnie jeszcze szybciej, ponieważ wykorzystuje rozwinięty już system korzeniowy.  Również jakość drewna jest lepsza i jest ono trwalsze.  Drugi zbiór należy przeprowadzić w 10., trzeci w 14., a czwarty w 18. roku od posadzenia. Za
każdym razem otrzymujemy wysokiej jakości drewno, które jest niemal całkowicie pozbawione  sęków. Ilość pozyskanego drewna rośnie za każdym razem, osiągając wartość 0,5 m 3 już przy  pierwszej ścince.  Ścinka Oxytree wymaga mniej wysiłku i niższych kosztów, niż w przypadku np. drzew  akacjowych. Ze względu na fakt, iż rzędy znajdują się 5 metrów od siebie, wyrąb może być
prowadzony przy zastosowaniu wydajnych i nowoczesnych maszyn.

4. Zwrot z inwestycji i sprzedaż
Po pierwszym i po każdym kolejnym wyrębie Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. może odkupić  wyprodukowane drewno po cenie ustalonej w momencie podpisania umowy. Jest to  niewątpliwa korzyść, ponieważ inwestor ma z góry zagwarantowaną cenę i zbyt drewna, nie musi  się więc dodatkowo angażować w pozyskanie odbiorców. Jednocześnie inwestor zachowuje możliwość sprzedaży drewna na wolnym rynku po dowolnej cenie lub wykorzystać je do  własnych celów.  Inwestowanie w plantacje Oxytree zapewnia stabilną i przewidywalną stopę zwrotu o niskim  ryzyku. Zgodnie z naszymi obliczeniami, dla całego 18-letniego okresu, zwrot z inwestycji może  być dziesięciokrotnie wyższy od zwrotu z inwestycji kapitałowych w tym samym okresie.